به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

نقش پیمانکاری ها درتعرض به مزد ومعیشت!

نویسنده: رحمان گلچهره

بساط پیمانکاری ها(کنترات در کنترات) باید برچیده شود!  
نقش پیمانکاری ها یا بنگاه های اقتصادی واسطه ای در پروسه اقتصاد سرمایه داری، به یکی از ارکان اساسی وپربارترین منبع برای لایه های مختلف سرمایه ، وبطور کل تضمین سیادت طبقاتی مناسبات سرمایه داری حاکم در ایران ، ودر تعرض دائمی به مزد ومعیشت کارگران وفرو دستان مزدبگیر تبدیل شده است . این سیستم کار با برسمیت شناسی حضور و گسترش پیمانکاری های هرمی، یا واسطه ای، که خود را بین سرمایه دار اصلی(خصوصی/ یا درقالب دولت) بعنوان مالک محصول یا نتیجه کار، وکارگر مزدی، جا میکنند، مجموعه شرایط و بسترهای مطلوب ومناسبی را برای سیستم سرمایه داری حاکم در ایران فراهم می نماید.
سرمایه میتواند ازاین مطلوبیت در کنار مزایای بر خورداری از ارتش ذخیره بیکاران، در تمام فرآیندهای تولید وفعالیتهای اقتصادی،استثمار مضاعف با رمق گیری حداکثر از توان کار، میزان مزد و کمیت وکیفیت معیشت کارگران را همواره متناسب با موقعیت باز تولید سود و انباشت سرمایه هماهنگ و ممکن سازد.
این خصلت از فرآیند(پیمانکار- کنتراتی)اقتصادی در ایران، ضمن آنکه امکان برخورداری کسب سود توسط سرمایه دار(دراشکال گوناگون) را درنهایت از محل "مابه التفاوت ارزش محصول یا نتیجه کار با  مقدارمزد پرداخت شده" تامین میکند، درعین حال زمینه بسیار مساعدی را کماکان برای موجودیت وتداوم مناسبات وارکان این نظم معین از حاکمیت سرمایه داری در ایران فراهم مینماید.
 نقش دولت به مفهوم طبقاتی آن در ایران ، بمثابه ابزار وارکان حاکمیت سرمایه، درصیانت از این مکانیزم برای استثمار بیشتر کارگران ومعیشت جامعه به منظور بهره مندکردن هرچه بیشتر لایه های مختلف سرمایه ازسهم طبقه کارگروبطور کلی در دفاع از منفعت سرمایه، بخش تفکیک ناپذیر از مزایای چنین فرآیندهای اقتصادی ست.
استقرار، کارکرد و تداوم این سیستم اقتصادی (پیمانکاری- کنتراتی) با قدرت گیری مجدد حاکمیت طبقاتی سرمایه داری در ایران پس از انقلاب 1357 وطی روند سه دهه تا کنون شتاب بیشتری گرفت و بعنوان مکانیسمی موثر در حفظ موجودیت وتداوم حاکمیت سرمایه متناسب با شرایط اجتماعی  وعمومی جامعه، در تمام عرصه ها وارکان اقتصادی بطورغالب واقتصاد  دولتی بمثابه تمرکز یافته ترین قدرت انحصاری سرمایه بزرگ،برای حفظ موجودیت و تداوم نظام سرمایه داری در پیکره اقتصاد ایران به کار گرفته شد.
سیستم پیمانکاری در پیمانکاری روشی است که موضوع انتقال ثروت اجتماعی یعنی ارزش اضافی حاصل از دسترنج طبقه کارگررا به لایه های بیشتری ازسرمایه داری عملی میکند. برای این منظورسرمایه ودولت ونهادهای متناظر برآن ،ناچاراست در قدرت گیری بر متن معینی از کشمکش طبقات اجتماعی در ایران، وبه لحاظ سهم خواهی ازاین ثروت تولیدی، عقب مانده ترین شکل وخصلت ستمگرانه سرمایه برعلیه کار مزدی را به جلو براندند وتا آنجا که ممکن ست نیروی کار را ارزان و برای تضمین خاموش ماندن وجلوگیری از مقاومت آنان دراین شرایط با همه اشکال وابزارهای سرکوب بمیدان بیایند.
 این فرماسیون(پیمانکاری- کنتراتی) هم اکنون دراساسی ترین صنایع نفت، گاز ،پتروشیمی،فولاد و صنایع خودروسازی تا ساختمان ومسکن، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش وپرورش و مخابرات و سایرخدمات اجتماعی تا جزئی ترین زوایای اقتصادی و اجتماعی ، پیش از آنکه صرفا" تعرض به بخش معینی ازنیروی کار مزدی در این فرآیند خلاصه گردد، به طور یقین وجه عمومی تری از مناسب ترین راهکار وابزار قابل دسترس حاکمیت سرمایه در ایران برای تعرض هدفمند به کل جامعه ایران میباشد.
در چنین فرآیندهای اقتصادی،وبه لحاظ مثله کردن کار ونقش واسطه های مختلف پیمانکاری در ایران ،عدم هزینه های متناسب با شرایط ونوع کار و گاها" هیچ هزینه کردن در بهداشت وایمنی پروسه کار، و بی ارزش کردن جان و هستی کارگر در ایران، امری عادی و غیرقابل اجتناب میگردد . سرشکن کردن هزینه های درمان و فرسودگی ناشی از افزایش فشردگی کار، بیش از هر زمان بر دوش کارگر و خانواده اش سنگینی میکند و مرگ کارگران در حوادث ناشی از کار، دیگر به یک تراژدی کشتار تبدیل شده است .
مهم تر آنکه این گونه شرایط ونوع کار، به دلیل شقه کردن فرآیند کار و خصیصه نهفته در آن که عرصه های فعالیت را بصورت جزایر پراکنده و تیول های مجزا در اختیار پیمانکار مشخصی قرار میدهد، به یکی از موانع تشکل یابی و اتحاد و یکپارچگی کارگران در دفاع از منافعشان بمثابه یک نیروی متحد اجتماعی تبدیل شده است.
 
 بر چنین زمینه ای، عمل آگاهانه و هدفمند دولت و تمام نهادهای مرتبط و متناظر بر حاکمیت سرمایه در ایران، با یاری جستن از این مکانیسم ستمگرانه رمق گیری کار مزدی، و در کنار سرکوب و قشون کشی دائمی و هر  روزه علیه کارگران، توانسته است به دستآوردها وبه سطحی از معیشت وزندگی کارگران تعرض نماید، که طبقه کارگر ایران طی یک روند تاریخی برای حصول بهبود شرایط معیشت و زیست اش جنگیده و بدست آورده بود. درنتیجه، خواست برچیده شدن شرکتهای واسطه ای پیمانکاری به یکی از مطالبات محوری طبقه کارگر و مزد بگیران عرصه تولید و خدمات در ایران تبدیل شده است.
 
بهمن 1395.