به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

اول ماه مه روز جهانی کارگر، یادآور اعتلای جنبش جهانی طبقه کارگر است

نویسنده: شاپور احساني راد

شاپور احسانی راد

روز اول ماه مه، یازده اردیبهشت برای ما کارگران ، هویت ماست پاس می داریم این روز را بخاطر تلاش و مقاومت خستگی ناپذیر کارگران سراسر گیتی در مقابل استثمار و بیداگری نظام سرمایه، و اما ما کارگران ایران در استانه روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۶ روز های پر از بیم و امیدی را می گذارنیم، ما کارگران در این سرزمین سالهاست کار می کنیم اما حسرت، ذلت و خفت درو می کنیم، تولید می کنیم اما اخراج و بیکاری و بیگاری تحویل می گیرم نصیب ما از ثروتی که خلق می کنیم، دستمزدهای زیر خط فقر، حقوق های معوقه، ناله همسرانمان ، حسرت کودکانمان، ناکامی جوانانمان، را هدیه گرفتیم.

تهاجم سرمایه داری حاکم ، ابرو ، حیثت و شرف ما را خدشه دار کرده است و همه راههای مصالحه،‌ مماشات، سازش و اصلاح را بر ما مسدود کرده است، هر منفذ و مفری برای نفس کشیدن و احقاق حقوق مان را بسته و به انسداد کشانده است.

اما تاریخ پر شکوه مقاومت اول ماه مه به ما یاداوری میکند ما کارگران ایران با همه رنج و محنتی که در این سالها کشیدم در همه لحظات این ایام دست از تلاش و مبارزه برای فردای بهتر نکشیدیم ، ما کارگران برای اینکه کارخانه تعطیل و ورشکسته نشوند جنگیدیم، ما با اخراج، بیکاری،  تعلیق، تنبیه و تحقیر جنگیدیم، ما با خصوصی سازیها، خودمانی سازیها و پیمانکاریها جنگیدیم، با قرارداد موقت با حذف ده نفر از شمول قانون کار و با طرح استاد و شاگردی جنگیدیم  ما برای افزایش دستمزدها جنگیدیم  ما برای دستمزدهای معوقه جنگیدیم، ما با همه توانمان برای معیشت و منزلت جنگیدیم، ما برای  ما برای حق تشکل، تحمع ، اعتصاب و اعتراض، برای ازادی بیان و حقوق شهروندی برای  شان و کرامت انسانی جنگیدیم، ما با فقر، فلاکت و گرسنکی با ناامیدی و استیصال جنگیدیم، ما در غم مرگ عزیزانمان خون گریستیم، ما خون دلها خؤرده ایم ، اما شعله مقاومت و امید به زندگی را فروزان نگه داشتیم و ما باور داریم  که تلاش و مبارزات طبقه کارگر ایران در این نیم قرن و بویژه ده سال اخیر بطور حتم روزهای روشنی برایمان به ارمغان خواهد اورد  اول ماه مه، یازده اردیبهشت سال ۹۶ را جشن خواهیم گرفت و تا گرفتن همه‌ مطالبات انباشته خود هرگز از پای نخواهیم نشست.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر