به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

\" اقدام علیه امنیت ملی\"

نویسنده: محمد حسن پوره

اصلیترین وجه مبارزات قشر تحت ظلم ،معلم ،کارگر ،پرستار ،دانشجو و دانش آموزان ،تلاش برای رفع و حذف اتهامات امنیتی علیه فعالان باشد.
ابراهیم زاده ،صادقی ،عبدی ،باغانی ،عظیم  زاده و......... ، چه توانی داشتند که امنیت ملی را به مخاطره بندازند .
غیر از این است که همه این افراد مطالبه نان کردند ،عبدی فریادش ،درد جامعه فرهنگی بود ،فرق و فقر ،عظیم زاده مطالبه اش ،مطالبه نان ، کف مطالبه جامعه مزد بگیر ،همان مطالبه ایی که مازلو در ابتدایی ترین نیازهای انسان قرار داد ،می باشد .
جدی ،امنیت ملی ،با یک خواسته حداقلی به خطر میفتد ؟؟؟،چرا این اتهام در گردونه غارت‌های چندین میلیاردی به هیچ کس از متهمین تعلق نگرفت .
این اهرمی است در دست نظام سرمایه داری ،نظامی که با محدود کردن نان دیگران به سرمایه هنگفت دست می یابد .ضرورت دارد که هر فریادی که طلب نان کرد در نطفه خفه شود و این ذات نظام سرمایه داری است ،همان ذاتی که منجر به استثمار طبقه مزد بگیر می‌شود ،خواه کارگر ،معلم ،پرستار و‌.....باشد .تلاش و اتحاد مزد بگیران برای حذف این اتهام ضرورت انکار ناپذیر طبقه مزد بگیر است ،همان چیزی که عبدی در بیانیه خود خواستار حذف آن از پرونده است شد ..
           محمد حسن پوره 
              معلم مزد بگیر