به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

سند 2030،تعارض یا نیاز

نویسنده: محمد حسن پوره

سند جهانی توسعه پایدار 2030با موضوع ارتقای سطح آموزش و افزایش کیفیت آموزش ،یکی از اسنادی است که در تصویب نامه 76403/52913مورخ 26 شهریور 95 میان هیات دولت جمهوری اسلامی و یونسکو ،یکی از اسنادی است که در صحنه بین الملل از تعهدات ایران میباشد.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،در سپتامبر 2015 در اجلاس عالیرتبه این سازمان متعهد شدندتا اهداف دستور کار جهانی توسعه پایدار 2030را که نتیجه یک فرآیندگسترده مشورتی در سطح چهانی بود،در سیاستگذاری کلان ملی خود از اول ژانویه 2016 زا اجزایی کنند.

این دستور کار دارای 17هدف و 169 هدف ویژه است.

یونسکو که بعنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته میشود،اجرای هدف چهارم توسعه را بر عهده داردکه به سوی آموزش ،یادگیری مادام العمرباکیفیت،برابری و فراگیر بودنبرای همه مطابق "سند توسعه پایدار 2030"قدم بردارند.

این سند جهانی سه نقش "هدایت و هماهنگی"،"نظارت و گزارش دهی "و"ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها"را در این سند مد نظر قرار داده است .این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکودر نوامبر 2015 به تصویب رسید.

اما نکته مهم در این سند ،وجود دامنه های فراگیری چون "اشتغال و توسعه مهارتها"،"آموزش عالی"،"آموزش سلامت و بهداشت"،"آموزشهای اجتماعی "و "شهروندی "را هم هدف قرارداده است.

اهداف مورد نظر درسند2030مطابق پیش نویس

این سند پیش نویس اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد که عبارتند از:

آموزش ابتدایی،متوسطه،سنجش و ارزیابی کیفیت یادگیری،مراقبت اول کودکی،آموزش دبستانی و ابتدایی ،آموزش فنی و حرفه ایی و مهارتی ،آموزش عالی مهارتی متوسطه،دسترسی به آموزش عالی با کیفیت برابر،برابر سازی فرصتهای اموزش و اجتماعی برای زنان و دختران،دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش،آموزش توسعه پایداردر آموزش عالی،آموزش سلامت و شیوه های زندگی سالم و بهداشتی ،توسعه همکاریهای علمی و بین المللی ،آموزش عالی،تربیت معلم ،انچمن های علمی وسازمانهای مردم نهادو آموزش 2030

برخی معیارهایی که کشورها مطابق سند 2030 باید انجام دهند

-تقویت کارآیی و کارآیی موسسه آموزشی،راهبردی و حاکمیت مدارس از طریق افزایش مشارکت جوامع ،از جمله جوانان و والدین در مدیریت مدارس

-اختصاص منصفانه تر منابع در بین مدارس محروم از نظر اجتماعی –اقتصادی ومدارسی که از مزایای اجتماعی و اقتصادی بهره مند هستند

-ترویج آموزش های دو زبانه و چند زبانه در جوامع چند زبانه

-شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامه های آموزشی کیفی دور نگه میدارد و تصمیم گیری موثری برای رفع آن مطرح گردد

-فراهم آوردن اموزش از راه دور ريا،آموزش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ،دسترسی به فناوری های مناسب و زیر بنا های مناسب و ضروری برای تسهیل فضای یادگیری در منازل و مناطق جنگی ودورافتاده به ویژه برای دختران ،زنان،پسران و جوانان آسیب پذیر و سایر گروه های به حاشیه رانده شده

-حمایت از رویکردی جامع برای مقاوم سازی مدارس در مقابل تاثیر گزاری بلایای طبیعی

تعریف آموزش کیفی از نگاه یونسکو

سند 2030 شش جنبه ،کرامت انسانی ،مردم،کره زمین،سعادت ،برابری و مشارکت را در بر میگیرد و به آموزش بعنوان وسیله ای برای تربیت شهروند جهانی تلاش میکند .

یونسکو آموزش کیفی را "استفاده آموزش از فناوری اطلاعاتی "وآموزش کیفی را شامل:

آموزشهای مدنی به ویژه آشنایی با مفاهیم جقوق بشر ،دموکراسی ،فرصت برابری آموزشی دختران و پسران(برابری جنسیتی)،آموزشهای مشترک جهانی ،بهبود منابع مادی وانسانی به منظور ارتقای کیفیت زندگی تعریف میکند.

امروزه به واسطه "جهانی شدن"سرنوشت تمامی افراد ،سازمانها و حکوکتها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تاثیرات این فرآیند بر تمامی حوزه های فعالیت بشری ،غیر قابل انکار است.

اگر بپذیریم که استفاده کنونی از منابع موجود در جهان و در سطح ملی ،غیر منصفانه و غیر قابل قبول است و شکاف فقیر و غنی (از همه جنبه ها)وسیع و وسیع ترمی شود ،باید چاره ایی اندیشید.

آموزش و تربیت شهروند جهانی (به ویژه کودک و نوجوان)بهد عنوان فردی که خواهان تبدیل شدن جهانی به مکانی سرشار از عدالت ،برابری،صلح و توسعه پایدار،احترام و پاسداشت تنوع و گوناگونی نزادی،قومی ومذهبی و...میباشد.

مارتین آلبرو جهانی شدن را چنین تعریف می کند.

"به همه جریاناتی اطلاق میشود که با آن همه ی مردم جهان در یک جامعه جهانی در حال تعامل هستند."

آنتونی گیدنزجامعه شناس شهیر نیزجهانی شدن را"عمیق شدن روابط اجتماعی در سطح وسیع بطوری که فاصله ها نامحسوس می شوند....."بیان می کند.

آکسفام،کنفدراسیون متشکل از 15 سازمان که در 98 کشور جهان در سراسر جهان برای پیدا کردن راه حل های پایدار برای فقر و بی عدالتی فعالیت می کند،ویزگیهای شهروند جهانی را چنین بر می شمرد:

-نسبت به جهان وسیع تر آگاه است

-به تفاوتها و گوناگونیها احترام میگذارد

-داری فهم است

-از بی عدالتی اجتماعی منزجر و خشمگین است

-در طیف وسیعی از سطح محلی تا جهانی مشارکت و فعالیت میکند

-خواهان اقدام برای تبدیل شدن جهان به مکانی پایدار است

-مسِئولیت اعمال خود رابرعهده میگیرد

با در نظر گرفتن آنچه ذکر شد و بررسی محتوی کتاب های درسی به عنوان اصلی ترین رسانه آموزشی در دسترس دانش آموز ،در ایران هم در زمینه های آموزش های شهروندی ،محتوی درسی در نظام آموزش وپرورش بیشتر به تربیت شهروند ملی و با هدف تقویت انسجام ملی تاکید میگردد.

و این نقطه تقابل سند 2030 با سند تحول بنیادین است ، در سند 2030 هدف نهایی تربیت شهروند جهانی است ودر سند تحول بنیادین تریبت شهروند ملی با آموزه های دینی است.واز این منظر مخالفتهایی نسبت به پذیرش این سند بین المللی صورت گرفته است.