به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

جعفر عظیم زاده: در سومین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی و به مناسبت روز معلم - همبسته تر باد اتحاد کارگران و معلمان ایران

گفتند معلمی شغل انبیاست تا هر آنچه را که میخواهند بر آنان روا دارند. گفتند بوسه بر بازوان کارگر میزنیم تا هر آنچه می خواستند در جهت منافع چپاولگرانه خویش از بازوان ما کارگران بیرون کشند.
ما کارگران و معلمان را با یک چوب تحمیق کردند و با یک چوب آتش بر هستی مان زدند. اما دیگر آندوران سپری شده است. ما در همبستگی با آموزگارانمان، مقاوم و استوار در کنار آنان خواهیم بود. اسماعیل عبدی و معلمان از جان گذشته و پر شوری همچون فرزاد کمانگر، همانقدر که به جنبش اعتراضی معلمان تعلق دارند، به ما کارگران و مردم آزادیخواه و شریف ایران نیز تعلق دارند. ما با تمام هستی مان اسماعیل عبدی را تنها نخواهیم گذاشت و دوشادوش آموزگارانمان به دفاع از اسماعیل بر خواهیم خاست و اجازه نخواهیم داد جان این آموزگار شریف و برجسته به خطر بیافتد. 
جعفر عظیم زاده –  12 اردیبهشت ماه  1396


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com