به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه:۵۳ کارگرنیشکرهفت تپه که دیروز۱۵ مردادبه شعبه اول دادیاری احضارشدندرابایدیکی ازروزهای سیاه وتاریک درتاریخ جامعه کارگری دانست 

دیروزکارگرانی به دادگاه مراجعه کردند که دراین پانزده ماه که شرکت به بخش خصوصی ناکارامدواگذارشده به اندازه پانزده سال زجرکشیدن این افرادطی این مدت بارها درخصوص وضعیت خودبه مسئولین شهرستانی واستانی نیروهای امنیتی وانتظامی.نماینده غیرفعال وکم توان شهر؛ فرماندار؛ استاندارو...همه رامطلع کرده بودندجواب اکثر این مسئولین دراین مدت به کارگران یک جمله بود: اکثر شرکتها وکارگران بخشهای مختلف کشورحقوق باتاخیردریافت میکنند.ظاهرا اقایان ماده ۳۷ قانون کار رافراموش کردند وشاید دلسوز تولید وسرمایه گذاری هستندولی نه اینگونه نیست وقتی که ازطرف مدیریت نیشکرهفت تپه بخاطررضایت استانداریک ونیم میلیاردتومان به تیم تحت پوشش ان پرداخت میشود بایدشاهدسکوت استانداری باشیم ومورددیگروقتی دراحضاریه کارگران نوشته شده بدلیل گزارش مامورین علیه شما احضارشدید و همه میداننداین لیست توسط قائم مقام شرکت تهیه شده وبا امضائ ایشان لیست به شعبه ارائه شده و نامه احضاریه توسط رئیس پاسگاه هفت تپه امضائ شده وکارگران شرکت نیشکر ازخدمات دادن مدیریت شرکت به پاسگاه مانند تعمیرات ساختمان این محل اگاه هستند ولی این راهنوزمتوجه نشدندکه چراباید بصورت دائم یکی ازنیروهای این پاسگاه( ستوان م) حتی درروزهایی که اعتراضی درکارنیست درسطح شرکت حضوردائم داردمگراین شرکت کارگاه تولیدی نیست نمیدانیم ایا بازرسی نیروی انتظامی درجریان این موضوع هست یاباهماهنگی انها این اقدام صورت میگیردچندی پیش نیز توسط یکی ازاین مامورین پس ازدرگیری وفحاشی به کارگران تیرهوایی نیزشلیک شده بودوصدای کارگربجایی نرسید چطوردادستان علیه کارگران اعلام جرم کرده  مدیریت شرکت لیست به دادگاه ارائه میکند و۵۳ نفررامعرفی کردمگرکارفرما درحادث شدن این اتفاق نقش ندارد چراجای شاکی ومتشاکی توسط مقامات قضایی شوش جابجاشدنددیروزاکثرکارگران به این موضوع اعتراض داشتند ضمنا افرادی دراین لیست هستند که درروزحادثه حتی درسطح استان نبوده یا مرخصی بودند کارگران شرکت دراین خصوص فقط به خدا پناه برده وناچارا تنها راه به دست اوردن حق قانونی خودرا اتحاددانسته وتجربه ثابت کرده که دراین شرایط موجود مسئولین دیواری کوتاهترازکارگر پیدا نکردند.

جمعی ازکارگران زجرکشیده ومظلوم نیشکرهفت تپه


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com