به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: بابرقراری ارامش مشروط کارگران؛مسئولین نیشکرهفت تپه رافراموش کردند

پس ازاعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه جهت مطالبات برحق معوق خود وبستن جاده اندیمشک اهواز۶۳ نفرازکارگران گرسنه و زحمتکش این شرکت رابه دادگاه احضارکردند که این تعداد پرونده سازی درجامعه کارگری بیسابقه است درهمان اظهارنظرهای اولیه معلوم بود که بازتوپ رادرزمین کارگر میاندازند درروزجلسه کارگران انتظارداشتند که اول کارفرما بعنوان متهم اصلی موردبازخواست قراربگیرد باکمال شگفتی کارگران مشاهده کردند که لیستی که دراختیارقاضی پرونده است توسط مدیریت شرکت تهیه شده است که خودمتخلف است.اگرملاک قانون ومقررات است وریشه ای وعادلانه موضوع بررسی شود کارفرمادرانجام وظایف خودقصورنموده است نه کارگری که دردمای بالای ۵۴ درجه ورطوبت بالای مزارع نیشکرکارمیکند.قاضی پرونده اگرحتی یک دقیقه درمزارع نیشکرحضورپیدا میکردند وشرایط کار‌کارگران رامیدیدند انها رابه زندان نمیفرستادند لذاکارفرمامیبایست بجای ایشان روانه زندان شودالبته ماکارگران طی چند سال اخیربه اینگونه احکام عادت کردیم وحتی بخاطردفاع ازحق خودشلاق خوردیم واخیرا هم برای برخی فعالین کارگرانی بازاین حکم صادرشده قبلا ازطریق باطون کتک میخوردیم حالاباشلاق.مسئولین درروزهای اخیربه صراحت اعلام میکنندکه دولت خواستارحمایت ازکارفرمای این شرکت است واگراینها رفتند شرکت دچارمشکل میشودمگرالان کم مشکل داریم تازه باورود انها مشکلات صدچندان شده است شما ازانها حمایت میکنید وحتی قانون را که حمایت حداقلی ازما میکند راهم نادیده میگیریدمانند ماده ۳۷ قانون که درپرداخت بموقع حقوق صراحت دارد .این وسط تکلیف ما چیه ایا راهی جزئ اعتراض واعتصاب میماند؟حمایت ازکارفرمای ناکارامدایا حماقت نیست! ایا کارگران نیشکرهفت تپه انسان نیستند؟ایا ایرانی نیستند‌؟ایاازکارگری که به نان شب محتاج است و۴ ماه یکبارحقوق حداقلی اداره کاری زیرخط فلاکت میگیرد رانباید یاری کرد؟دست ضعیف رامیگیرند یا قوی را؟ البته ما کارگران اگرمتحدباشیم ازهرحزب وگروهی قویترهستیم.چراحالا که فضا ارام است وکارگران منتظراقدامات مسئولین تامطالبات معوق انها پرداخت شود اقدامی انجام نمیشود؟تاکی بایداین جملات کلیشه ای رابشنویم که: پیگیریم.صبورباشید.کسی شماراتحریک نکند.وتاکی وعده سرخرمنی بشنویم.ایا شما حاضرید یک روزحقوقتان عقب بیفتدیا یک ماه باحقوق مازندگی بگذرانید؟ مسئولین الان تابستان است فصل زمستان نیست که بخواب رفتیدبیدارشوید ماگرسنه ایم وشرمنده خانواده.
جمعی ازکارگران مظلوم نیشکرهفت تپه


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 29/6/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com