به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: موج اخراج سازی و احضار کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد

بدنبال توقف اعتراضات صنفی از سوی کارگران وشرکت نیشکر هفت تپه که پس از هفته ها اعتصاب و تجمعات متوالی بوقوع پیوست، مدیریت شرکت در طول ده روز گذشته به جای رسیدگی به خواستهای آنان، اخراج سازی کارگران را در دستور گذاشته و طی روزهای گذشته دست به اخراج  9 نفر از آنان که اکثرا شاغلین بخش کشاورزی  و دارای هشت سال سابقه کار می باشند زده است. 2 نفر از این کارگران اخراجی از جمله کسانی هستند که مدت 3 روز در مقطع اعتصاب کارگران تحت بازداشت بودند.

این اخراج سازیها در حالی از سوی کارفرما صورت میگیرد که از طرف دیگر، احضار کارگران معترض به دادستانی شوش نیز ادامه دارد. البته اتخاذ چنین سیاستی از سوی کارفرما تازگی ندارد و از بهمن ماه سال 94 که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است کارفرما قوانین خود ساخته خود را همچون کارفرمای چسب هل بر شرکت حاکم نموده و با قانون شکنی، شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحملی  را بر کارگران شرکت تحمیل کرده است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه سر برآوردن کارفرماهایی همچون کارفرمای چسب هل و شرکت نیشکر هفته تپه را در تداوم و نتیجه سیاست سرکوب مطالبات صنفی کارگران در سراسر ایران میداند که اینک کارفرمایان میتوانند همچون یک دولت خودمختار، قوانین خود ساخته و حکومت خاص خود را بر کارگران مراکز مختلف تولیدی در سطح کشور حاکم کنند.
ما تداوم این وضعیت را غیر قابل تحمل میدانیم و بدینوسیله با تاکید بر  پایان دادن به وضعیت حاکم بر شرکت نیشکر هفت تپه و بازگشت بکار همکاران اخراجی خود، خواهان توقف تهدید و اخراج و پرونده سازی علیه تمامی کارگران در سراسر کشور هستیم و احکام غیر عادلانه ی شلاق و حبس بر علیه  کارگران معترض از جمله شاپور احسانی راد و زندانی کردن مجدد رضا شهابی را قویا محکوم میکنیم.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه – 29 مرداد ماه 1396


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 29/6/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com