به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

صندوق های بازنشستگی در مسیر بانک های کاسپین   و بازنشسته و شاغل در مسیر غارت شدگان

صندوق های بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی که با مشارکت عمده بیمه شدگان یعنی اکثریت کارگران و کارکنان زحمتکش مراکز تولیدی، خدماتی، کشاورزی، بر مبنای پرداخت (کسر) مبالغی از مزد کارگران نزد این صندوق ها به امانت سپرده می شود تا هنگام نیاز به فریاد آنان برسد (درمان، بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت) سالهاست که به بهانۀ نبود منابع مالی به جای آنکه به وظایف خود عمل کنند، تبدیل به فربه ترین بنگاه های اقتصادی – اجتماعی ایران و لقمه ای چرب برای چاپیدن مضاعف ثمرۀ کار کارگران و زحمتکشان توسط باندها و جناح هایی شده است که عنان و اختیار آن ها را در دست دارند. در نبود هیچ گونه نظارت و کنترل از سوی بازنشستگان و شاغلین بر این صندوق ها، دست اندازی مشترک دولت و مافیای اقتصادی بیرون و درون حکومت (و باندهای اختلاس گر حکومتی) بدون دردسر و با خیالی راحت اندوخته های زحمتکشان را حیف و میل نموده و  موجبات ورشکستگی و تهی شدن (غارت) صندوق ها را فراهم آورده اند. تا جایی که رئیس دولت وقت می گوید: «یکی از چالش های اصلی دولت صندوق بازنشستگان است». در مقابل راهکار دولت برای برون رفت از این معضل با توجه به گفتۀ مسئول وزارت کار این است که کلمۀ "بازنشسته" را از حافظۀ تاریخی بازنشستگان و مردم پاک نماید و "پیشکسوت" را جایگزین آن کند. همانگونه که قبل از آن اصرار داشتند که به جای کلمۀ "کارگر" باید کلمۀ "کارپذیر" به کار برده شود. بدین ترتیب سرگیجه ومشوش کردن حافظه را ایجاد می کنند تا بازنشستگان را دچار سردرگمی نمایند که بازنشسته اند یا پیشکسوت؟! و در مرحلۀ بعد کانون های صنفی بازنشستگان را تغییر نام داده و کانون صنفی پیشکسوتان بنامند و پس از آن صندوق بازنشستگان به صندوق پیشکسوتان تبدیل شود. در شرایطی که مؤسسات خصوصی (و نیز بانک ها) با پوشش انواع بیمه با رویشی همچون قارچ سر بر آورده اند مانند بیمه های خودرو، بیمه کشاورزی، بیمه مسکن، آتش سوزی و ...  و هزینه های کمرشکن پرداخت حق بیمه را از کسر درآمد حداقلی اکثریت زحمتکش اندوخته می کنند، بازنشستگان که اکنون پیشکسوت شده اند در بند قوانین و مقررات خاص این گونه مؤسسات مصون از هرگونه دخالت صاحبان واقعی این اندوخته ها، اسیر شده و اتحاد آن ها از بین خواهد رفت. قوانینی همچون افزایش سن بازنشستگی، پرداخت حق بیمه بیشتر و گرفتن حقوق کمتر درزمان بازنشستگی... که هیچ بیمه شده ای در تنظیم این قوانین و به بیان دیگر در تعیین سرنوشت حال و آیندۀ خود دخالتی ندارد. از بین بردن و تغییر هویت بازنشستگان و اتلاق صفت پیش کسوت جزتفرقه در صفوف کلیۀ بازنشستگان هیچ گلی به سر آنان نیست. با افزایش بحران های اقتصادی و سرشکن کردن بار آن بر گردۀ مردم "پیشکسوتان کنونی"! با ورشکستگی و غارت این مؤسسات روبرو خواهند شد و با این از دست دادن هویت و فرستاده شدن از یک صندوق به صدها مؤسسه دیگر و تفرقه تحمیلی بلند کردن صدای دادخواهی سخت تر خواهد شد و این چیزی است که مافیای غارت می خواهد.

راهکار بازنشستگان در مقابله با این سیاست های فلج کننده چنین است: کلیۀ بازنشستگان در حفظ عنوان رسمی خود یعنی بازنشسته متحدانه ایستادگی خواهند کرد و صفت پیشکسوت را بر خود اتلاق نخواهند کرد.

اتحاد کلیه بازنشستگان و شاغلین کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و تقویت و ارتقاء "اتحاد بازنشستگان".

ایستادگی در برابر خصوصی سازی صندوق ها و انتقال آن ها به بخش خصوصی زیرا با سرعت زیاد این صندوق های خصوصی نیز سرنوشت بانک ها و مؤسساتی مانند کاسپین و ... را طی می نمایند و بازنشستگان و شاغلین سرنوشت غارت شدگان.

نظارت، کنترل و بازرسی صندوق های بازنشستگی بر عهدۀ اعضای آن ها است که دسترنج خود را در صندوق پس انداز نموده اند. فقط اعضا (شاغل و بازنشسته) حق دارند از طریق نمایندگان انتخابی و کارشناسان مورد اعتماد خویش در قالب تیم های سرپرستی و نظارت ادارۀ صندوق ها را در دست گیرفته و به اعضا پاسخگو باشند

در مقابل هر گونه پایمال نمودن و بی اعتنایی نسبت به حقوق مسلم بازنشستگان و شاغلینی که کلیه صندوق ها به آنان تعلق دارد، ایستادگی و دفاع متحدانه بر سر تحقق مطالبات برحق تنها راهکار است.

  4 شهریور ماه 1396 – بازنشسته کشوری ، نورایی


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 29/6/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com